Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Carrosserie Waumans BV

1. Algemeen

Alle facturen worden uitgeschreven door Carrosserie Waumans BV, met maatschappelijke zetel aan het KMO PARK GATE 7
Prins Boudewijnlaan 7 UNIT D15, geregistreerd in het KBO onder het nummer 0848.066.842, BTW BE0848.066.842. Hierna de verkoper genoemd .

2.Voorrangsregel

Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende bestelvoorwaarden van de koper. Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn slechts bindend voor de verkoper, wanneer ze schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard werden.

3. Offertes bestekken bestellingen

Alle offertes, prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend en verbinden de verkoper slecht na schriftelijke bevestiging. Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper wordt onweerlegbaar vermoed in te stemmen met de inhoud van de verkoopsbevestiging van de verkoper.

4. Leveringen

Leveringstermijnen worden ten titel van inlichting vermeld en zijn geenszins bindend. Het eventueel laattijdig afleveren van het gevraagde product om welke reden ook, kan nooit tot betaling van schadevergoeding leiden. De levering van goederen geschiedt op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Indien de koper verzuimt de goederen af te halen of weigert ze in ontvangst te nemen, blijven ze op zijn risico opgeslagen. De goederen worden altijd op risico van de koper vervoerd.

5. Zekerheden

De verkoper behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. De verkoper is gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan te annuleren en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang zulke zekerheden niet werden gegeven, onverminderd zijn recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beeindigen.

6. Betaling van facturen

Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen van de verkoper betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de factuur of gelijkwaardige vordering. Alle betalingen geschieden uitsluitende op de maatschappelijke zetel of op de bankrekening van de verkoper. Een andere wijze van betaling in het brengt niet mee dat van deze clausule wordt afgezien. Het trekken van wisselbrieven of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op deze verkoopsvoorwaarden. Alle kosten veroorzaakt door de uitgifte of de verdiscontering van wisselbrieven zijn ten laste van de koper. Het bedrag van de facturen zal  bij gebreke aan betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum van 100,00Eur. Tevens zal bij niet betaling op de vervaldag een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper. De niet betaling van factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Elke protest van een factuur dient ten laatste op de 8e dag na factuurdatum aan de verkoper worden gericht, met opgave van gegronde redenen.

7. Zichtbare en verborgen gebreken

Geen enkele klacht van de koper nopens zichtbare gebreken wordt in aanmerking genomen, indien ze niet schriftelijk de dag van de levering per aangetekend schrijven ter kennis werd gebracht. Niet-overeenstemming van het aantal niet geleverde stukken met het aantal bestelde stukken moet onmiddellijk door de koper op de vrachtbrief worden vermeld. Voor zover de koper de hoedanigheid van consument bezit, zoals gedefinieerd in het Wetboek Economisch recht, wordt de hogervermelde termijn op drie werkdagen gebracht. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen de verkoper te worden medegedeeld bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen volgend op de ontdekking van het gebrek en ten laatste 3 maanden na de levering. Bij gegronde bevonden klachten is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het vervangen van de niet-overeenstemmende goederen of tot de aanvulling van de ontbrekende goederen met uitsluiting van enige vergoeding voor gevolgschade en/of de hierdoor gederfde winsten.

8. Aansprakelijkheid

Behoudens in voormeld art.7 van deze voorwaarden is de verkoper niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die uit haar handelen voortvloeit, met uitzondering voor haar eigen opzet en bedrog. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de kostprijs van de opdracht.

9. Retentierecht

De verkoper bezit een retentierecht op alle goederen van de koper die nog in haar bezit zijn wanneer de door de koper verschuldigde bedragen niet betaald. Indien de verkoper gebruik maakt van het retentierecht geeft hij dit binnen de 3 dagen aangetekend ter kennis aan de koper.

10. Garantie

Het garantieverlenend bedrijf neemt, voor het door haar herstelde gedeelte, de verleende garantie door de constructeur over voor een periode van 3 jaar, met uitzondering van de vervangen stukken voor dewelke de duur en de voorwaarden van de waarborg beperkt is tot deze gegeven door de desbetreffende fabrikant.